ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุลผู้ประเมิน

แบบประเมินความพร้อมในการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีความแม่นยำในการทำนายการกลับมารักษาซ้ำ
ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
A readiness for hospital discharge assessment tool for stroke patients
accuracy in predicting hospital readmission

คำชี้แจง

        แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบประเมินความพร้อมในการจำหน่ายผู้ป่วยที่มีความแม่นยำในการทำนายการกลับมารักษาซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: ศึกษาความคืบหน้า (Development of a readiness for hospital discharge assessment tool for Stroke patients accuracy in predicting hospital readmission: a prospective cohort study) ผู้ร่วมวิจัย คือ

1. นางหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี (นักศึกษาปริญญาเอก)
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
3. Associate Professor. Dr. Ronald L. Hickman (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

จุดประสงค์ของแบบประเมินนี้ เพื่อประเมินความพร้อมในการจำหน่ายผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกและจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลไปที่บ้านเท่านั้น พยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสามารถนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้

การแปลผล

0 - 13 คะแนน ผู้ป่วยไม่พร้อมกลับบ้านและมีโอกาสสูงที่จะกลับมารักษาซ้ำ ภายใน 30 วัน
14 -29 คะแนน ผู้ป่วยพร้อมกลับบ้านและมีโอกาสต่ำที่จะกลับมารักษาซ้ำ ภายใน 30 วัน
ตกลง